TUPPA.EE KASUTUSTINGIMUSED

ÜLDSÄTTED Kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad kõigi isikute (edaspidi Kasutaja) ja Tuppa.ee (edaspidi Veebikeskkond) vahel pakutavate teenuste (edaspidi Teenused) tekkivate õigussuhete kohta. Veebikeskkonnaga kontakteerumiseks kasutab Veebikeskkond e-posti tuppainfo@gmail.com (edaspidi E-post). Tingimustele lisaks reguleerivad suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Veebikeskkonna hinnakiri (edaspidi Hinnakiri) ja väljakujunenud head tavad. Tingimused hakkavad kehtima alates Kasutaja Veebikeskkonna kasutamise algusest. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Kasutaja kinnitab Tingimuste aktsepteerimisel, et kasutab Veebikeskkonda täielikult omal vastutusel. Kasutaja kinnitab, et tema poolt esitatud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilised andmed (s.o. failid, programmid, elektronposti saadetised jne.): - ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad; - ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega kinnisvaraobjektide kohta; - ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega; - ei ole vastuolus heade tavadega; - ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi; Kasutaja on kohustatud: - tasuma tasuliste Teenuste eest Veebikeskkonnale vastavalt kehtivale Hinnakirjale; - esitama Veebikeskkonna Kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid andmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutama kehtivat elektronposti (e-mail) aadressi. Kasutaja on kohustatud koheselt informeerima Veebikeskkonda E-posti teel kõikidest Veebikeskkonna Kasutajaks registreerimisest muutunud andmetest; Kasutaja kinnitab, et on teadlik ja nõustub täielikult asjaoluga, et Veebikeskkonnal on õigus edastada Veebikeskkonna poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida Veebikeskkond on Kasutajalt Veebikeskkonna Kasutajaks registreerumisel ja Veebikeskkonna kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Veebikeskkonna kasutamise teel. VEEBIKESKKONNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Veebikeskkonnas loodud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Veebikeskkonnale. Veebikeskonnas viidatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub viidatud veebikeskkonnale. Veebikeskkond ei vastuta Kasutajate poolt Veebikeskkonnas tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Kasutajate kohustuste kohase täitmise eest. Samuti ei vastuta Veebikeskkond lehekülje kaudu pakutavate objektide kvaliteedi ja kvantiteedi eest ega Teenuse vahendusel sõlmitavate lepingute täitmise eest. Veebikeskkond ei vastuta ei otsese ega kaudse kahju eest, mis Kasutajale seoses Veebikeskkonna avaldatava informatsiooni lugemisega või pakutavate Teenuste kasutamisega osaks võib saada. Veebikeskkond ei ole kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud portaali sisust või pakutavatest Teenustest. Veebikeskkond on igal ajal õigustatud: - omal valikul kas piirama või tühistama Kasutaja Veebikeskkonna kasutamisõigust juhul, kui Kasutaja ei täida kohaselt Tingimuste järgseid kohustusi, kui Kasutaja Tingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad või kui Kasutaja on esitanud Veebikeskkonna Kasutajaks registreerumisel või Veebikeskkonna kasutamisel informatsiooni mis on eksitav, ebatäpne ja/või väär; - eemaldama Veebikeskkonnast selle Kasutajate poolt tehtud pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade tavade või kehtivate õigusaktidega. Veebikeskkond on õigustatud tegema Veebikeskkonnas ümberpaigutusi Kasutaja poolt sisestatud pakkumiste osas sealjuures mitte muutes kuulutuste sisu; - jälgima Veebikeskkonnas toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult jälgima Veebikeskkonna Kasutajate poolt tehtavaid kinnisvaraobjektide pakkumisi. Veebikeskkond võib teha uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid; - edastama Veebikeskkonna poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida Veebikeskkond on Kasutajalt Veebikeskkonna Kasutajaks registreerumisel ja Veebikeskkonna kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Veebikeskkonna kasutamise teel; - Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt täiendama ja/või muutma. Muudatustest ja täiendustest teatatakse Kasutajale Veebikeskkonnas asuvate vastavate teadete kaudu. Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Veebikeskkonnas. MUUD SÄTTED Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Veebikeskkond lahendada läbirääkimiste teel kasutades selleks E-posti. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.